Meny

Kontraktsvilkår

Våre vilkår i kontrakten

Kontraktsvilkår

 1. Kontraktsbetingelser gjelder for medlemsskap på 365 Gym.
 2. Man må være fylt 16 år for å kunne tegne medlemskontrakt. Med hensyn til sikkerheten har ikke barn under 16 år anledning til å oppholde seg treningslokalet. Ved henting av nøkkelarmbånd må gyldig legitimasjon fremvises.
 3. Betalingsvilkår. Nøkkelarmbåndsavgift og avgift for første måned betales ved innmelding. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket fra konto gjennom AvtaleGiro ca 20. hver måned på forskudd. Det er medlemmets ansvar at fullmakt på AvtaleGiro opprettes, da dette er en avtale mellom medlemmet og medlemmets bank. Det er medlemmets ansvar at AvtaleGiro-fullmakten er i orden til enhver tid, og evt sletting av denne påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser. Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Ved utsendt faktura vil det tilkomme et fakturagebyr på kr. 40,-.
 4. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
 5. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til. Medlemmer skal ALLTID registrere seg ved adgang. Avtalen kan ikke overdras til andre av medlemmet og medlemmet har ikke rett til å la andre trene på sitt medlemskap. Et medlem kan ikke ta med venner eller slippe inn personer som ikke har gyldig medlemskap i senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr. 2500,-. Ved misbruk har 365 Gym rett til å stenge medlemskapet. Jevnlige stikkprøvekontroller gjennomføres
 6. Medlemmet er ansvarlig for å ha en helsetilstand som gjør at de trygt kan benytte seg av senteret.
 7. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
 8. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 9. Det er ikke tillatt å oppholde seg på senteret om man er påvirket av noen former for rusmidler. Det er heller ikke tillatt å benytte seg av prestasjonsfremmende eller andre typer stimulans i forbindelse med trening hos 365 Gym. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også utelukkelse i 24 måneder. Da uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn.
 10. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.
 11. Treningssenteret er tv-overvåket. Ved hærverk av utstyr kan du bli erstatningspliktig for kostnaden av å utbedre skaden.
 12. Orden. a) Utstyr skal settes på plass umiddelbart etter bruk. b) Det er ikke tillatt å reservere utstyr. c) Tørk svette av apparatet etter deg. Papir og mildt såpevann står tilgjengelig. Ta med håndduk for å legge på apparatene du bruker. d) Skap som medlemmet benytter skal tømmes før man forlater senteret. Låsen klippes og senteret har ikke ansvar for innhold i skapet. e) Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret f) Klær og sko skal være rene. Det er ikke tillatt med singlet eller andre klær med bare skuldre. h) Lek, roping og unødig støy er ikke tillatt. Vis hensyn til andre.
 13. Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv) pga medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht gjeldene prisliste.
 14. Informasjon. Medlemmet er enig i at informasjon som omhandler medlemmet og som er relevant for trening kan utveksles mellom senterets medarbeidere. Videre godkjennes det at oppgitt e-postadresse og mobiltelefonnummer kan benyttes til å sende ut relevant informasjon om virksomheten, medlemskapet og betalinger.
 15. Endringer. Rett til forandringer i tilbudet på senteret forbeholdes. Prisen kan endres med 1 måneds varsel.
 16. Oppsigelse. Oppsigelse må registreres på kontaktskjema av medlemmet på http://www.365gym.no/no/kontakt-oss/. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Kontrakt med 1 år binding kan si opp etter 12 mnd., etter dette har kontrakten samme oppsigelsestid som kontrakt uten binding. Det er oppsigelsestid på 1 måned regnet fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er registrert. Avdraget i oppsigelsesmåneden skal betales i sin helhet, uavhengig av datoen innmeldingen fant sted. Kunden får trene til innmeldingsdato måneden etter.
 17. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.


Ønsker du å vite mer?

Send oss gjerne en melding om det er noe du lurer på

Skriv til oss